Αρχική Σελίδα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη μία ιδιαίτερα έντονη συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο, και κατ’ επέκταση, τους τρόπους μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Όσον αφορά στο πρώτο, η καταλληλότητα του ΑΕΠ ως δείκτη μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης τίθεται διαρκώς υπό αμφισβήτηση, ενώ η αναζήτηση εναλλακτικών δεικτών βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη ενός εντυπωσιακά μεγάλου αριθμού φορέων.

Όσον αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη, το ανθρώπινο δυναμικό και η συμβολή του στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο έρευνας στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο φαίνεται να κατατείνει η σχετική βιβλιογραφία είναι ότι η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντική και μάλιστα η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι μεγαλύτερη από τη συμβολή του φυσικού κεφαλαίου, ιδιαίτερα για τις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες μιας χώρας. Το ανθρώπινο δυναμικό αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας, γίνεται φορέας αξιοποίησης και διάχυσης της τεχνολογίας και της καινοτομίας και παράγει υψηλές εξωτερικές οικονομίες που διαχέονται στην οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο.

Στο ερευνητικό αυτό έργο συμμετέχουν 4 ερευνητικές ομάδες από αντίστοιχα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (φορέας υλοποίησης), Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και Πάντειο Πανεπιστήμιο). Οι ομάδες αυτές συνεργάστηκαν στενά για την καταγραφή της ερευνητικής στρατηγικής και τη σύνταξη της εγκεκριμένης προς χρηματοδότηση πρότασης, δεδομένου ότι στο έργο δεν ακολουθείται μία κάθετη, ιεραρχική δομή οργάνωσης, αλλά μία «οριζόντια» δομή συνεργασίας.

Υπό αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε το φυσικό αντικείμενο της πράξης να αποτελείται από σε τρεις διακριτές φάσεις: α) ανασκόπηση βιβλιογραφίας/διοικητική-οργανωτική στήριξη έργου, β) έρευνα πεδίου και γ) συγγραφή και υποβολή παραδοτέων – διάχυση των αποτελεσμάτων.

Ο Σκοπός της πράξης είναι: η διερεύνηση του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως βασικής συνιστώσας της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

• η ακριβέστερη περιγραφή των περιφερειακών ανισοτήτων,

• η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στις περιφερειακές ανισότητες,

• η σωστή καταγραφή των ανισοτήτων και η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που θα προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκηθούν κατάλληλες πολιτικές.

 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

Δράση 1: Οριζόντιες δράσεις

Δράση 2: Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα με έμφαση στο ρόλο της απασχόλησης

Δράση 3: Χωρική οργάνωση και ανθρώπινο κεφάλαιο

Δράση 4: Μελέτες περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών

Δράση 5: Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη

Δράση 6: Συντονισμός- Διάχυση Αποτελεσμάτων – Αξιολόγηση