Ερευνητικές Ομάδες

Οι τέσσερις ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν στην παρούσα ερευνητική πρόταση αποτελούνται από επιστήμονες που εξειδικεύονται στην οικονομική γεωγραφία, στη χωροταξία και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι σαφές ότι η διάσταση του χώρου αποτελεί ένα κοινό σημείο αναφοράς για τις ομάδες και τις δράσεις που πρόκειται να αναλάβουν στο πλαίσιο του έργου. Επιπλέον, υπάρχει μία εξαιρετικά μακρά ιστορία συνεργασιών μεταξύ των ομάδων, η οποία εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 10ετίας, όπως προκύπτει από τα βιογραφικά των μελών τους, σε αντικείμενα που σχετίζονται σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, με το αντικείμενο της πρότασης. Τα στοιχεία αυτά εγγυώνται αφενός την ομαλή συνεργασία μεταξύ τους και αφετέρου καταδεικνύουν την επαρκή στελέχωση των ομάδων προκειμένου να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά το φυσικό αντικείμενο της πρότασης.

Επιπρόσθετα, οι θεματικές περιοχές του έργου όχι μόνο επιτρέπουν, αλλά και επιβάλλουν συνέργιες και συμπληρωματικότητες. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η βιβλιογραφική επισκόπηση θα πραγματοποιηθεί από κοινού από όλες τις ομάδες, με αποτέλεσμα την διατύπωση κοινών, αλλά μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών και τρόπων αντίληψης των ζητημάτων. Ταυτόχρονα, οι εισροές προς όλες τις ομάδες από τις δράσεις των άλλων ομάδων θα είναι συνεχείς και μάλιστα αποτελούν κεντρικό χαρακτηριστικό της οργάνωσης του έργου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Α: Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης & Πολιτικής – (ΕΜΠΑΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ) λειτουργεί άτυπα στο πλαίσιο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ερευνητική της δραστηριότητα διέπεται από τους κανόνες δεοντολογίας και διαχειριστικού ελέγχου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Iδρύθηκε το 1995, ύστερα από πρωτοβουλία του Λόη Λαμπριανίδη, με κύριο στόχο την διεξαγωγή έρευνας σε θέματα οικονομικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής, καθώς και την διοργάνωση ημερίδων που άπτονται των ερευνητικών ενδιαφερόντων της. Από το 1995, οργανώνονται δυο φορές το μήνα τα “Σεμινάρια για τρέχοντα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης και σχεδιασμού” στα οποία συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, σύμβουλοι υπουργείων και μέλη επιμελητηρίων.

Η ΕΜΠΑΠ επιδιώκει την ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών και διεπιστημονικών συνεργασιών, την παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης και την διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων προς τους θεσμικούς φορείς και τις αρχές διαμόρφωσης πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης.

Η ερευνητική δραστηριότητά της εστιάζεται κυρίως σε ζητήματα οικονομικής γεωγραφίας, περιφερειακής ανάπτυξης και περιφερειακής πολιτικής, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διεθνή συγκριτική ανάλυση.

Βασικοί Ερευνητές

Λαμπριανίδης Λόης – Συντονιστής                 e-mail: loisl at uom.gr

Οικονομική Γεωγραφία, Καθηγητής στο Τμ. Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Στέλλα Καραγιάννη                                                  e-mail: stelkar at uom.gr

Δημόσια Οικονομική, Καθηγήτρια στο Τμ. Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας   

Χρήστος Παρασκευόπουλος                                e-mail: chrp at uom.gr   

Πολιτική Επιστήμη και Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμ. Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

Θεόδωρος Παναγιωτίδης                                   e-mail: tpanag at uom.gr

Οικονομετρία, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμ. Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας            

Καλογερέσης Θανάσης               e-mail: kaloger at plandevel.auth.gr

Χωρική ανάπτυξη και διεθνείς στρατηγικές χωροθέτησης, Λέκτορας στο Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κουρτέσης Αρτέμης               e-mail: artemios.kourtesis at gmail.com

Οικονομικά τεχνολογίας, γνώσης και καινοτομίας – Ευρωπαϊκές πολιτικές τεχνολογίας και περιφερειακής ανάπτυξης, Λέκτορας στο Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πανώρη Αναστασία                                      e-mail: apanori at uom.edu.gr

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ερευνήτρια στη Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης & Πολιτικής

Θάνης Ηλίας                                                  e-mail: ithanis at uom.edu.gr

Υποψήφιος διδάκτορας στο Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ερευνητής στη Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης & Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Β: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωγραφίας ιδρύθηκε το 2000 και έχει 13 χρόνια δυναμικής παρουσίας στον ακαδημαϊκό χώρο. Από το 2005 άρχισε να λειτουργεί και μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» που περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις στις θεματικές της Ευρωπαϊκής Χωρικής Ανάπτυξης, της Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και της Γεωπληροφορικής. Το ΠΜΣ προσελκύει όλο και μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων από συναφείς επιστημονικές ειδικότητες.

Η ερευνητική ομάδα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου δραστηριοποιείται στο Εργαστήριο Ανθρώπινης Γεωγραφίας και Τοπικής Ανάπτυξης του τμήματος Γεωγραφίας. Περιλαμβάνει βασικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και βοηθούς ερευνητές που ειδικεύονται σε συμπληρωματικές περιοχές της Ανθρωπογεωγραφίας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Βασικοί Ερευνητές

Κωστής Χατζημιχάλης                                   e-mail: chadj at hua.gr

http://www.geo.hua.gr/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2%3Amem2&catid=6%3Amem1&Itemid=45&lang=el

Οικονομική Γεωγραφία και Τοπική Ανάπτυξη, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμ. Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Σοφία Σκορδίλη                                             e-mail: skordili at hua.gr

http://www.geo.hua.gr/index.php?option=com_contact&view=contact&id=11%3Amem11&catid=6%3Amem1&Itemid=45&lang=el

Βιομηχανική Γεωγραφία, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμ. Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Παναγιώτης Αρτελάρης                                e-mail: partelar at hua.gr

http://www.geo.hua.gr/index.php?option=com_contact&view=contact&id=37%3A2013-05-17-11-52-09&catid=6%3Amem1&Itemid=45&lang=el

Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση, Λέκτορας (υπό διορισμό) του Τμ. Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Γιώργος Μελισσουργός                                 e-mail: yorgos.mel at gmail.com

Ανθρωπογεωγραφία του Τουρισμού, Δρ. Ανθρωπογεωγραφίας.

Νίκος Μπεόπουλος (01/2013 – 06/2013)    e-mail: nbeop at aua.gr

Περιβαλλοντική διαχείριση των αγροτικών συστημάτων, Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Γ: Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΜΧΑ) Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η ερευνητική δραστηριότητα της ΕΜΧΑ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΙ και. διέπεται από τους κανόνες δεοντολογίας, λογιστικής παρακολούθησης και ελέγχου της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Ο ερευνητικός προσανατολισμός της Μονάδας εστιάζει στα εξής:

  • Οργάνωση του χώρου και χωροταξικές αναλύσεις τομεακών οικονομικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών.
  • Παράγοντες χωροθέτησης δραστηριοτήτων, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές διαστάσεις της χωροθέτησης.
  • Xωροταξία, περιφερειακή ανάπτυξη, περιβάλλον, διευρωπαϊκά δίκτυα, δίκτυα αστικών κέντρων και πολιτικές για τον αστικό χώρο.
  • Ανάλυση τοπικών και περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων και ανάλυση κλάδων και αγοράς εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών.
  • Χωρικές επιπτώσεις διαφορετικών τύπων πολιτικών (π.χ. πολιτική απασχόλησης, πολιτική τουρισμού, πολιτική περιβάλλοντος), ιδιαίτερα σε σχέση με τo συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και την επικουρικότητα των χωρικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Βασικοί Ερευνητές

Ανδρικοπούλου Ελένη (e-mail: eandrikop at arch.auth.gr)

Καθηγήτρια του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο ‘Χωρική ανάπτυξη & περιφερειακή πολιτική’

Καυκαλάς Γρηγόρης  (e-mail: gkafkala at arch.auth.gr)

Καθηγητής του Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο ‘Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη και χωρικός προγραμματισμός’

Θωίδου Ελισάβετ (e-mail: thoidouel at plandevel.auth.gr)

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο ‘Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός’

Γεμενετζή Γεωργία (e-mail: gemenetzi at gmx.net)

Αρχιτέκτων ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πολεοδομίας ΕΜΠ, Δρ ΑΠΘ, επιστημονικά ενδιαφέροντα στην  αστική διάχυση, την οργάνωση των μητροπολιτικών περιοχών και το δίκτυο οικισμών

Κακδέρη Χριστίνα (e-mail: ckakderi at arch.auth.gr)

Οικονομολόγος ΠΑΜΑΚ, MSc City and regional planning, Cardiff University, Υποψήφια διδάκτωρ του Τμ. Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ για την Περιφερειακή Καινοτομία

Κωνσταντινίδου Δήμητρα (e-mail: dimkon at arch.auth.gr)

Διοικητική Υπάλληλος Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΙΔΑΧ). Εκπονεί μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Παν. Μακεδονίας

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Δ: Ερευνητική ομάδα Πάντειου Πανεπιστημίου

Tο Tμήμα Oικονομικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης, ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Tμήμα Aστικής και Περιφερειακής Aνάπτυξης».

Το Τμήμα της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης υπηρετεί ένα σχετικά νέο γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο ενσωματώνονται σύγχρονες διεπιστημονικές αντιλήψεις ως προς τη φύση και το χαρακτήρα της περιφερειακής και γενικότερα της οικονομικής ανάπτυξης. Η όλη παιδευτική και θεωρητική ”φιλοσοφία” του Τμήματος στηρίζεται στην άποψη ότι η ανάλυση της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί πολυσύνθετη κοινωνική διαδικασία της οποίας οι κρίσιμες διαστάσεις είναι, σε τελευταία ανάλυση, ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή οι άνθρωποι, ο τόπος και η ιστορία τους. Ο χώρος αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα ως γεωγραφικός, (τόπος, πόλη, περιοχή κ.λπ..) με συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά και ως χώρος ιστορικός με την έννοια του ιστορικού προσδιορισμού και περιορισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διαπίστωση ότι η ανάπτυξη κατανέμεται χωρικά άνισα βοηθάει στην ανάδειξη ειδικών τοπικών αναπτυξιακών ζητημάτων, τα οποία διακρίνονται με σαφήνεια από τα γενικότερα αναπτυξιακά, γεγονός που οριοθετεί και τον βασικό προσανατολισμό του Τμήματος.

Το ιδιαίτερο γνώρισμα της λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η διεπιστημονική του συγκρότηση. Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση του φαινομένου της ανάπτυξης δεν περιορίζεται στα στενά όρια της οικονομικής επιστήμης αλλά εμπλουτίζεται και με γνώσεις που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή των κοινωνικών και θετικών επιστημών. Έτσι, οι διαστάσεις της κοινωνικής ευημερίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ισότητας και της ελευθερίας, η οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη και το δικαίωμα για συμμετοχή στα υλικά και πολιτιστικά αγαθά αποτελούν το αξιακό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η διδασκαλία και η έρευνα των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

 

 

Βασικοί Ερευνητές

Ψυχάρης Γιάννης                                           e-mail: psycharis at panteion.gr

Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση, Aναπληρωτής Καθηγητής του Τμ. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου

Λυμπεράκη Αντιγόνη                                                e-mail: antiglib at otenet.gr

Νέες Τεχνολογίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Καθηγήτρια του Τμ. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου

Ροβολής Αντώνης                                          e-mail: rovolis at panteion.gr

Οικονομική του Χώρου με έμφαση στην Οικονομική των Αστικών Κέντρων, Eπίκουρος Καθηγητής του Τμ. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου

Παναγιώτης Πανταζής                                   e-mail: ppantaz at prd.uth.gr

Χωροταξία, Γεωστατιστική και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Υποψήφιος διδάκτωρ του Τμ. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου  

Γιάρου Νάντια                                               e-mail: nantiagiarou at yahoo.gr