Δράσεις – Δημοσιεύσεις

Περιγραφή δράσεων

 

Δ1: Οριζόντιες δράσεις

Περιγραφή:

Η Δ1 αναφέρεται στις οριζόντιες δράσεις του έργου με τη συμμετοχή όλων των ερευνητικών ομάδων και στη διοικητική οργάνωσή του. Ειδικότερα η Δ1 περιλαμβάνει τις εξής Υποδράσεις (ΥΔ) και τα αντίστοιχα παραδοτέα:

 

 • ΥΔ1.1 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας (Χρονική διάρκεια: 6 M)

Για τη διασφάλιση της επιτυχίας του προγράμματος είναι απαραίτητη η μελέτη του αντίστοιχου θεωρητικού πλαισίου αναφορικά με τη σχέση ανθρώπινου δυναμικού – ανάπτυξης, αλλά και των τεχνικών και μεθόδων μέτρησης της ανάπτυξης. Το στάδιο αυτό θα επιτρέψει τη διαμόρφωση μίας συναντίληψης ανάμεσα στα μέλη της ερευνητικής ομάδας σχετικά με τις κεντρικές έννοιες αλλά και το ευρύτερο θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος

Παραδοτέα:

Π1.1.1: Ένα κείμενο εργασίας σχετικά με τις θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων, τις μεθόδους και τεχνικές μέτρησής τους

Π1.1.2: Ένα κείμενο εργασίας σχετικά με τις θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων, τις μεθόδους και τεχνικές μέτρησής τους

 

 • ΥΔ1.2 Συγγραφή κειμένων βιβλίου (Χρονική διάρκεια: 6 M)

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών του προγράμματος θα συγγραφούν τα τελικά κείμενα του κεντρικού παραδοτέου του προγράμματος. Το βιβλίο σε μεγάλο

βαθμό θα αντικατοπτρίζει τα ευρήματα όλων των πακέτων εργασίας, συνοψίζοντας τις πιο πρόσφατες απόψεις της διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας σχετικά με τις περιφερειακές ανισότητες και το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού, και θα τις συγκρίνει με την ελληνική πραγματικότητα.

Παραδοτέα:

Π1.2.1: Συλλογικός τόμος με τίτλο: «Ανθρώπινο Δυναμικό και Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα»

 

 • ΥΔ1.3 Επιστημονικές Συναντήσεις / Εσωτερική Αξιολόγηση (Χρονική διάρκεια: 36 M)

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου προβλέπονται έξι (6) μεγάλες συναντήσεις των συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων που θα οργανωθούν από το Συντονιστή του προγράμματος. Στις συναντήσεις αυτές, σε κάποιος από τις οποίες θα μετέχουν τόσο οι μετακαλούμενοι ερευνητές από το εξωτερικό και τα μέλη ΔΕΠ των ξένων ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα, ο στόχος είναι η καταγραφή της εξέλιξης του έργου, η ανασκόπηση και επίλυση των θεωρητικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα και η μέτρησή τους. Βασικό ζητούμενο είναι αφενός η εσωτερική αξιολόγηση της προόδου προς τους στόχους που έχουν τεθεί και αφετέρου η ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ομάδων. Ο Συντονιστής είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη τήρησης των πρακτικών κατά τις συναντήσεις αυτές.

Παραδοτέα:

Π1.3.1: Πρακτικά 1ης Συνάντησης

Π1.3.2: Πρακτικά 2ης Συνάντησης

Π1.3.3: Πρακτικά 3ης Συνάντησης

Π1.3.4: Πρακτικά 4ης Συνάντησης

Π1.3.5: Πρακτικά 5ης Συνάντησης

Π1.3.6: Πρακτικά 6ης Συνάντησης

 

 

Δ2: Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα με έμφαση στο ρόλο της απασχόλησης

Περιγραφή:

Η Δ2 αναφέρεται στη μελέτη των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα, με μία ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που επιτελεί η απασχόληση και στοχεύει στην κατασκευή και εφαρμογή ενός μοντέλου μέτρησης των ανισοτήτων στη χώρα. Αναλυτικά η Δ2 οργανώθηκε ως εξής:

 

 • ΥΔ2.1 Ανασκόπηση περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα (Χρονική διάρκεια: 8 Μ)

Σε αυτή την υποδράση θα γίνει ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Παράλληλα, θα αναζητηθούν στατιστικά στοιχεία από βάσεις δεδομένων της Eurostat, του OECD και της ΕΣΥΕ για τη συγκριτική μελέτη των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Τέλος, θα διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων και θα συγκεντρωθούν στατιστικά στοιχεία με τα οποία μπορεί να γίνει προσέγγιση των περιφερειακών ανισοτήτων με εναλλακτικές μεθοδολογίες.

Ένα ζήτημα το οποίο θα αποτελέσει αυτοτελές μέρος της έρευνάς μας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στο ρυθμό ανάπτυξης των περιφερειών της Ελλάδας. Οι ασύμμετρες επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην οικονομία των περιφερειών της χώρας είναι ένα από τα θέματα που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς και χρειάζεται να στραφεί και εκεί η προσοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να αναζητηθούν αποτελεσματικοί τρόποι για την αντιμετώπιση του περιφερειακού προβλήματος σε συνθήκες κρίσης. Αυτό είναι ένα από τα κύρια ζητήματα έρευνας αυτής της υποδράσης.

Παραδοτέα:

Π2.1.1: Ένα κείμενο εργασίας

Π2.1.2: Ένα κείμενο εργασίας

 

 • ΥΔ2.2. Συλλογή δευτερογενών στοιχείων (Χρονική διάρκεια: 2 M)

Για την πληρέστερη μελέτη των περιφερειακών ανισοτήτων θα γίνει συστηματική διερεύνηση και αξιοποίηση των υφιστάμενων πηγών στατιστικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά θα συγκεντρωθούν σε μια βάση δεδομένων η οποία θα τροφοδοτήσει τις αναλύσεις που ακολουθούν στα πακέτα εργασίας αυτής της ενότητας, αλλά και στα πακέτα εργασίας άλλων ενοτήτων αυτού του ερευνητικού προγράμματος.

Ειδικότερα, οι κύριες βάσεις δεδομένων από τις οποίες θα αντληθούν στοιχεία είναι η Eurostat, ο OECD και η ΕΣΥΕ. Ιδιαίτερη προσπάθεια όμως θα γίνει στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες αυτής της έρευνας. Η διαμόρφωση της βάσης δεδομένων αποτελεί το κύριο αντικείμενο αυτής της υποδράσης.

Παραδοτέα:

Π2.2.1: Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία για τις περιφέρειες, νομούς και δήμους της χώρας

 

 • ΥΔ2.3 Κατασκευή μοντέλου μέτρησης ανισοτήτων στην Ελλάδα (Χρονική διάρκεια: 5 M)

Η πρόταση αυτή επιδιώκει, μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας, να συμβάλει στη διαμόρφωση μια νέας μεθοδολογίας μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό η έρευνα στοχεύει στην (1) εναλλακτική χρήση υφιστάμενων δεικτών (2) δημιουργία νέων δεικτών και (3) δημιουργία σύνθετων δεικτών.

Απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σύνθετου δείκτη ευημερίας και κοινωνικής προόδου. Ο δείκτης αυτός θα περιλαμβάνει κλασικούς δείκτες όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλά και νεότερους δείκτες με προτεραιότητα σε δείκτες που σχετίζονται με τα κύρια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα σήμερα. Οι δείκτες αυτοί θα αφορούν στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, στην οικονομική κρίση, τη φτώχεια και τις κοινωνικές συνθήκες ζωής, στη μετανάστευση και τα νέα δεδομένα στην πληθυσμιακή σύνθεση της σύγχρονης κοινωνίας. Θα λαμβάνει επίσης υπόψη της νέους δείκτες με τους οποίους συνδέεται η σύγχρονη συζήτηση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο, η τεχνολογία, η έρευνα και οι μορφές διοίκησης και διακυβέρνησης.

Η έρευνα αυτή επιδιώκει επίσης να συνδέσει την ερευνητική κοινότητα της χώρας με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα στα σχετικά θέματα και να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής που θα αξιοποιηθούν από όλους τους φορείς εφαρμογής αναπτυξιακής πολιτικής στην Ελλάδα.

Παραδοτέα:

Π2.3.1: Ένα κείμενο εργασίας

 

 • ΥΔ2.4 Εφαρμογή και Ανάλυση αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του μοντέλου μέτρησης ανισοτήτων (Χρονική διάρκεια: 16 M)

Σε αυτή την υποδράση θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία και η μεθοδολογία που αναφέρθηκαν στην ΥΔ2.3 προκειμένου να μετρηθούν οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα με βάση το ανθρώπινο δυναμικό. Η έμφαση της έρευνας θα δοθεί στην ανάλυση της απασχόλησης και της ανεργίας.

Η απασχόληση και η ανεργία αποτελούν δύο κρίσιμες παραμέτρους του περιφερειακού προβλήματος της χώρας. Η απασχόληση και ιδίως η μεταβολή της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο αποτελεί ένα δείκτη δυναμισμού μιας περιοχής. Οι προοπτικές απασχόλησης σε μια περιοχή αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στις αποφάσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων σχετικά με τον τόπο εγκατάστασής τους. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπως συμβαίνει σήμερα, η διάγνωση των προβλημάτων αυτών είναι ακόμα πιο σημαντική, καθώς σχετίζεται με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο και την έξοδο από την οικονομική κρίση.

Με βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ και του ΟΑΕΔ θα μελετηθεί η μεταβολή της απασχόλησης σε γεωγραφικό επίπεδο Δήμου στην Ελλάδα και θα γίνει προσπάθεια ερμηνείας αυτών των μεταβολών με βάση οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά και γεωγραφικά κριτήρια. Θα γίνει επίσης ανάλυση περιπτώσεων – μετά από έρευνα πεδίου – για τον προσδιορισμό των παραγόντων που επιδρούν στο δυναμισμό ή στη στασιμότητα ορισμένων περιοχών.

Παράλληλα με τη μεταβολή της απασχόλησης, θα μελετηθεί και η μεταβολή της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, με ειδική αναφορά στους παράγοντες που την επηρεάζουν. Η έρευνα αυτή θα καταλήξει σε προτάσεις πολιτικής που μπορεί να αξιοποιηθούν για την εφαρμογή προγραμμάτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Παραδοτέα:

Π.2.4.1: Ένα κείμενο εργασίας

Π.2.4.2: Ένα άρθρο προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό

Π.2.4.3: Ένα άρθρο προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό

Π.2.4.4: Ένα άρθρο προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό

 

 

Δ3: Χωρική οργάνωση και ανθρώπινο κεφάλαιο

Περιγραφή:

Η Δ3 αναφέρεται σε θέματα χωρικής οργάνωσης και ειδικότερα των διαφοροποιήσεων που παρατηρούνται μεταξύ διαφόρων περιοχών σε συνάρτηση με το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η Δ3 οργανώνεται στη βάση των εξής ΥΔ:

 

 • ΥΔ3.1 Βιβλιογραφική Επισκόπηση (Χρονική διάρκεια: 6 M)

Βιβλιογραφική έρευνα αφενός σχετικά με την πρόσφατη επιστημονική συζήτηση για τη σημασία του χώρου και τις νέες έννοιες που προσδιορίζουν την ιδιαιτερότητα της χωρικής προσέγγισης (π.χ. «θεσμική πυκνότητα», «κοινωνικό κεφάλαιο», «κοινωνία της μάθησης»), με έμφαση σε αυτές στις οποίες το ανθρώπινο δυναμικό έχει κεντρική σημασία, και αφετέρου σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα και μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διαφόρων περιοχών και τις τυπολογίες με γεωγραφικά / εδαφικά / λειτουργικά / οικονομικά / πολιτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να περιγραφούν οι διαφοροποιήσεις από την άποψη της χωρικής οργάνωσης (π.χ. έρευνες στο πλαίσιο του ESPON, εκθέσεις συνοχής της ΕΕ, ειδικές κατηγορίες περιοχών στο ΕΣΠΑ και τα ΠΕΠ).

Παραδοτέα:

Π3.1.1: Ένα κείμενο εργασίας σχετικά με την επιστημονική συζήτηση για τα θέματα χώρου και ανθρώπινου δυναμικού.

 • ΥΔ3.2 Χωρική Ανάλυση (Χρονική διάρκεια: 6 M)

Προσδιορισμός των χωρικών ενοτήτων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις οποίες θα μελετηθεί στη συνέχεια ο δυναμισμός που τους προσδίδει το ανθρώπινο δυναμικό. Οι ενότητες αυτές μπορεί να ακολουθούν γεωγραφικά/εδαφικά κριτήρια (ορεινές, μειονεκτικές, παράκτιες, παραμεθόριες, αγροτικές, αστικές) ή/και λειτουργικά/οικονομικά/πολιτικά (λειτουργικές αστικές περιοχές, μητροπολιτικές περιοχές, προγραμματικές περιοχές, τουριστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές κλπ.). Η χωρική ανάλυση θα μελετήσει ειδικότερα δείκτες που αφορούν στη χωρική οργάνωση και το δίκτυο οικισμών (δίκτυα υποδομών, λειτουργική εξειδίκευση, χρήσεις γης, πυκνότητες, αποστάσεις, συνδέσεις με δίκτυα μεταφορών και πληθυσμός των οικισμών).

Παραδοτέα:

Π3.2.1: Ένα κείμενο εργασίας σχετικά με την τυπολογία των περιοχών με εφαρμογή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

 • ΥΔ3.3 Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού (Χρονική διάρκεια: 4 M)

Καθορισμός των δεικτών του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθούν. Οι δείκτες αυτοί θα αντληθούν καταρχήν από τη βάση δεδομένων που θα συγκεντρωθεί στην ΥΔ1 και θα επιλεγούν με κριτήρια που να ταιριάζουν με την επιστημονική συζήτηση για τα χωρικά ζητήματα. Θα αναζητηθούν επίσης νέοι δείκτες που να προσδιορίζουν χαρακτηριστικά που έχουν σημασία για τον αναπτυξιακό δυναμισμό που προσδίδει το ανθρώπινο δυναμικό στους διάφορους τύπους περιοχών (δείκτες «έντασης ανθρώπινου δυναμικού», δείκτες «δημιουργικότητας» [ΕΕ 2009], εργαζόμενοι σε νέους δυναμικούς κλάδους [π.χ. εξελιγμένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, ειδικεύσεις ανάλογα με επίπεδα εκπαίδευσης]).

Παραδοτέα:

Π3.3.1: Ένας κατάλογος και καρτέλες δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα.

 • ΥΔ3.4 Επεξεργασία των δεικτών και εξαγωγή συμπερασμάτων (Χρονική διάρκεια: 12 M)

Διερεύνηση της κατανομής των δεικτών και της διαφοροποίησής τους ανάλογα με τους διάφορους τύπους περιοχών. Η εργασία θα συνδυάζει τύπους περιοχών (περιοχές με ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά) με τα χαρακτηριστικά (δείκτες) του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Επικοινωνία με τις άλλες ομάδες εργασίας και ανταλλαγή πληροφοριών. Συνδυασμός με την ομάδα της ΥΔ 2 και διερεύνηση του κατά πόσο μπορούν να ερμηνευτούν πτυχές των φαινομένων που εξετάζει με βάση τις χωρικές διαφοροποιήσεις. Συνδυασμός με τις ομάδες των ΥΔ 4-6 που αφορούν στην επιτόπια έρευνα και τροφοδότησή τους με πληροφορίες, ώστε να ενταχθούν τα συμπεράσματά τους σε ένα πλαίσιο που θα τους προσδιορίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών τις οποίες αφορά η επιτόπια έρευνα που διενεργούν.

Παραδοτέα:

Π3.4.1: Κείμενο εργασίας αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της έρευνας

 

 

Δ4: Μελέτες περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών

Περιγραφή:

Η Δ4 εξετάζει τη συμβολή των πρωτοβουλιών κοινωνικών δρώντων στην τοπική ανάπτυξη και οργανώνεται ως εξής:

 

 • ΥΔ4.1 Βιβλιογραφική Επισκόπηση (Χρονική διάρκεια: 8 M)

Στόχος της ΥΔ4.1 είναι η διαμόρφωση των υποθέσεων εργασίας και των προτεραιοτήτων της έρευνας. Περιλαμβάνει επισκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας, που εξετάζει τη συμβολή των πρωτοβουλιών κοινωνικών δρώντων στην τοπική ανάπτυξη, και επισκέψεις σε περιοχές με σχετική εμπειρία. Η μελέτη θα επεκταθεί τόσο σε θεωρητικά ζητήματα, όσο και στο σχολιασμό σχετικού εμπειρικού υλικού από προϋπάρχουσες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες χώρες. Η εξέταση των θεωρητικών ζητημάτων θα εστιαστεί στην αποσαφήνιση της έννοιας των κοινωνικών δρώντων, στη δυναμική των τοπικών πρωτοβουλιών την εποχή της «παγκοσμιοποίησης», στη διαπλοκή του τοπικού με το παγκόσμιο, καθώς και στη συμβολή, όχι αυστηρά οικονομικών, αλλά και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγόντων στην ανάπτυξη. Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται απαραίτητη και η επίσκεψη μελών της ομάδας σε περιοχές που αποτελούν παραδειγματικές περιπτώσεις ανάπτυξης, η οποία στηρίχτηκε σε πρωτοβουλίες κοινωνικών δρώντων σε άλλες χώρες. Η επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών θα γίνει σε συνεργασία με τους αλλοδαπούς καθηγητές της ΟΕΣ.

Παραδοτέα:

Π.4.1.1: Ένα άρθρο προς υποβολή σε ελληνικό επιστημονικό περιοδικό.

 

 • ΥΔ4.2 Αναζήτηση / καταγραφή / χαρτογράφηση πετυχημένων περιπτώσεων τοπικών πρωτοβουλιών στο σύνολο της χώρας (Χρονική διάρκεια: 8 M)

Στόχος της ΥΔ4.2 είναι η κάλυψη ενός σημαντικού κενού που χαρακτηρίζει την ελληνική βιβλιογραφία, που εξετάζει την τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη, και εντοπίζεται στην απουσία υλικού τεκμηρίωσης σχετικά με πρωτοβουλίες κοινωνικών δρώντων σε τοπικό επίπεδο. Στα πλαίσια της ΥΔ επιχειρείται συστηματική αναζήτηση, καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και χαρτογραφική απεικόνιση πρωτοβουλιών κοινωνικών δρώντων (ομάδων ατόμων, επιχειρηματιών, συνεταιρισμών, τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.α.) με θετική συμβολή στην αναπτυξιακή τροχιά περιοχών της χώρας. Τη συστηματικότητα της αναζήτησης εγγυάται η χρήση της εξής μεθοδολογίας που προβλέπει: πολλαπλές πηγές δευτερογενών δεδομένων (αποδελτίωση τύπου, αρχείο διαχειριστικής αρχής της πρωτοβουλίας Leader, δικτυακοί τόποι), τηλεφωνικές επικοινωνίες με στοχευμένους πληροφοριοδότες (νομαρχίες, ΟΤΑ, ΕΟΜΜΕΧ, επιμελητήρια) και προσωπικές συνεντεύξεις με προνομιακούς πληροφοριοδότες (εκπρόσωποι συνδέσμων επιχειρήσεων, ΜΚΟ, μελετητές, κ.α.). Επίσης, στα πλαίσια της ΥΔ 4.2 θα επιχειρηθεί η ομαδοποίηση των τοπικών πρωτοβουλιών με βάση μια σειρά κριτηρίων που θα τεθούν (π.χ. γεωγραφική / κλαδική ειδίκευση, δημιουργία απασχόλησης / εισοδήματος στην περιοχή, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, κ.α.). Τέλος, θα αρχίσει ο σχεδιασμός ιστοσελίδας που θα φιλοξενείται στην κεντρική ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου και θα παρουσιάζει τις τοπικές πρωτοβουλίες.

Παραδοτέα:

Π.4.2.1: Ερευνητική έκθεση με αναλυτικούς πίνακες και χάρτες-Οδηγίες χρήσης για ΥΔ 2.2, 4.3 και 5.2

 

 • ΥΔ4.3 Σχεδιασμός της Εμπειρικής Έρευνας (Χρονική διάρκεια: 6 M)

Στόχος αυτού της ΥΔ είναι ο σχεδιασμός της έρευνας πεδίου που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της υποδράσης που θα ακολουθήσει. Το υλικό της προηγούμενης υποδράσης θα αποτελέσει το πλαίσιο από το οποίο θα επιλεγούν οι περιπτώσεις που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον και θα εξεταστούν αναλυτικά στα πλαίσια μελετών περίπτωσης. Επιπλέον, θα δοθούν απαντήσεις σε ζητήματα όπως η επιλογή των ερευνητικών εργαλείων, αλλά και των αξόνων και των ερωτημάτων της έρευνας πεδίου. Επίσης, θα αρχίσει η συγκέντρωση υλικού τεκμηρίωσης από διαθέσιμες δευτερογενείς πηγές για την οργάνωση αρχείου για κάθε μια μελέτη περίπτωσης.

Παραδοτέα:

Π4.3.1: Ερευνητική έκθεση

 

 • ΥΔ4.4 Εκπόνηση επιτόπιων ερευνών – συγγραφή των πρώτων αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου (Χρονική διάρκεια: 6 Μ)

Αυτή η ΥΔ χωρίζεται σε τρεις φάσεις: η πρώτη φάση αποτελεί τμήματα της προέρευνας, όπου θα γίνει πιλοτική εφαρμογή του οδηγού συνεντεύξεων και θα ληφθούν υπόψη οι απαραίτητες προσαρμογές. Στη δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις με επισκέψεις μελών της ερευνητικής ομάδας. Στην τελευταία φάση, η έρευνα θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση ενός focus group (ομάδας – στόχου) στην Αθήνα με επιλεγμένους κοινωνικούς δρώντες από διαφορετικές περιοχές της χώρας για περαιτέρω εμβάθυνση και ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων.

Παραδοτέα:

Π4.4.1: Ερευνητική έκθεση με αναλυτική αναφορά ανά μελέτη περίπτωσης που θα συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό (απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, video και φωτογραφίες)

 

 • ΥΔ4.5 Συγκριτική επισκόπηση των μελετών περίπτωσης – εξαγωγή συμπερασμάτων (Χρονική διάρκεια: 6 Μ)

Στόχος της ΥΔ4.5 είναι η σύνθεση των ευρημάτων της έρευνας και η εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ή μη, των πρωτοβουλιών, το ρόλο τους στην τοπική ανάπτυξη και των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών που ενθαρρύνουν / αποθαρρύνουν τις τοπικές πρωτοβουλίες. Επίσης, θα εμπλουτιστεί η ιστοσελίδα με υλικό από τις μελέτες περίπτωσης.

Παραδοτέα:

Π4.5.1: Πρώτη εκδοχή (1st draft) άρθρου προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό.

Π4.5.2: Πρώτη εκδοχή (1st draft) άρθρου προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό

Π4.5.3: Πρώτη εκδοχή (1st draft) άρθρου προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό

Π4.5.4: Πρώτη εκδοχή (1st draft) ανακοίνωσης σε διεθνές συνέδριο

Π4.5.5: Πρώτη εκδοχή (1st draft) ανακοίνωσης σε διεθνές συνέδριο

Π4.5.6: Πρώτη εκδοχή (1st draft) ανακοίνωσης σε διεθνές συνέδριο

Π4.5.7: Πρώτη εκδοχή (1st draft) σχετικού κεφαλαίου που για το συλλογικό τόμο

Π4.5.8: Πρώτη εκδοχή (1st draft) σχετικού κεφαλαίου που για το συλλογικό τόμο

 

 • ΥΔ4.6 Συγγραφή τελικών κειμένων – Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας (Χρονική διάρκεια: 6 Μ)

Στόχος της ΥΔ είναι η ευρεία ενημέρωση τόσο της επιστημονικής κοινότητας, όσο και των φορέων άσκησης πολιτικής, σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα, σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία ιστοσελίδας που θα φιλοξενείται στην κεντρική ιστοσελίδα του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου, τη διοργάνωση ημερίδας, τη δημοσίευση σχετικών κειμένων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και τη συμμετοχή με ειδικά κεφάλαια στο βιβλίο με τα αποτελέσματα της έρευνας.

 

Παραδοτέα:

Π4.6.1: Τελική έκδοση κειμένου προς δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό.

Π4.6.2: Τελική έκδοση κειμένου προς δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό.

Π4.6.3: Τελική έκδοση κειμένου προς δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό.

Π4.6.4: Τελική έκδοση ανακοίνωσης σε διεθνές συνέδριο

Π4.6.5: Τελική έκδοση ανακοίνωσης σε διεθνές συνέδριο

Π4.6.6: Τελική έκδοση ανακοίνωσης σε διεθνές συνέδριο

Π4.6.7: Τελική έκδοση σχετικού κεφαλαίου που για το συλλογικό τόμο

Π4.6.8: Τελική έκδοση σχετικού κεφαλαίου που για το συλλογικό τόμο

 

 

Δ5: Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη

Περιγραφή:

Η Δ5 εστιάζει στο ρόλο και στη συμβολή της εκπαίδευσης επί των περιφερειακών ανισοτήτων, καταγράφοντας και αναλύοντας την αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο αυτών χαρακτηριστικών. Η συγκεκριμένη δράση θα οργανωθεί στις εξής ΥΔ:

 

 • ΥΔ5.1 Σύγχρονες απόψεις σχετικά με τον ρόλο της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην περιφερειακή ανάπτυξη (Χρονική διάρκεια: 6 Μ)

Στόχος της ΥΔ 5.1. είναι η πραγματοποίηση μίας εξαντλητικής βιβλιογραφικής επισκόπησης των σύγχρονων απόψεων σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην περιφερειακή ανάπτυξη. Εκτός από την αυτονόητη συνεισφορά της συγκεκριμένης ΥΔ (βλ. παραδοτέα), τα ευρήματά του θα ενημερώσουν το επόμενο στάδιο που αφορά στη μελέτη της ελληνικής περίπτωσης

Παραδοτέα:

Π5.1.1: Ένα Κείμενο εργασίας: «Ο ρόλος της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην περιφερειακή ανάπτυξη»

 

 • ΥΔ5.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας και επιλογή αντικειμένων έρευνας για την εμπειρική διερεύνηση του ρόλου της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην περιφερειακή ανάπτυξη (Χρονική διάρκεια: 2 Μ)

Στη βάση των ΥΔ που προηγήθηκαν, στόχος αυτής της ΥΔ είναι ο σχεδιασμός της έρευνας πεδίου που θα πραγματοποιηθεί στα επόμενα στάδια. Επιπλέον, θα δοθούν απαντήσεις σε ζητήματα όπως η επιλογή των ερευνητικών εργαλείων (συνεντεύξεις, ιστορίες ζωής, κλπ), του δείγματος, αλλά και του περιεχόμενου της έρευνας πεδίου.

Παραδοτέα:

Π5.2.1: Αρχικό ερωτηματολόγιο ή άλλα ερευνητικά εργαλεία

 

 • ΥΔ5.3 Ανάπτυξη μεθοδολογίας, εργαλείων και πιλοτική έρευνα (Χρονική διάρκεια: 2 Μ)

Αποτελεί το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας της έρευνας πεδίου, στη διάρκεια του οποίου θα επέλθουν διορθώσεις (και στη βάση σχετικής συζήτησης σε συνάντηση της ερευνητικής ομάδας, αλλά κυρίως της πιλοτικής έρευνας), τόσο στη μεθοδολογία, όσο και στα εργαλεία.

Παραδοτέα:

Π5.3.1: Τελικό ερωτηματολόγιο ή άλλα ερευνητικά εργαλεία

 • ΥΔ5.4 Έρευνα Πεδίου (Χρονική διάρκεια: 7 Μ)

Συλλογή πρωτογενών στοιχείων σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναμικού στην περιφερειακή ανάπτυξη. Το ακριβές αντικείμενο της έρευνας πεδίου είναι πολύ πρόωρο να ανακοινωθεί πριν την ολοκλήρωση της ΥΔ5.3, ωστόσο, ο μεγάλος όγκος του θα αφορά σε ποιοτικά δεδομένα που θα προκύψουν από συνεντεύξεις, μελέτες περιπτώσεων, πορείες ζωής κλπ, χωρίς να αποκλείεται και η συλλογή περισσότερο «ποσοτικών» δεδομένων στη βάση ημι-δομημένων ερωτηματολογίων

Παραδοτέα:

Π5.4.1: Βάση δεδομένων πρωτογενών στοιχείων

 

 • ΥΔ5.5 Συγγραφή Τελικών Κειμένων (Χρονική διάρκεια: 6 Μ)

Από το σύνολο των ευρημάτων των προηγούμενων τμημάτων, δηλαδή από το κείμενο εργασίας με τίτλο «Ο ρόλος της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην περιφερειακή ανάπτυξη» και τα δευτερογενή και πρωτογενή στοιχεία, θα συνταχθεί μία σειρά τριών κειμένων με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Παραδοτέα:

Π5.5.1: Ένα κείμενο εργασίας

Π5.5.2: Ένα άρθρο προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό

Π5.5.3: Ένα άρθρο προς υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό

Π5.5.4: Ένα άρθρο προς υποβολή σε ε επιστημονικό περιοδικό

 

 

Δ6: Συντονισμός- Διάχυση Αποτελεσμάτων – Αξιολόγηση της Πράξης

Περιγραφή:

Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει το συντονισμό, τη διάχυση αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση της Πράξης.

 

 • Παραδοτέα:

Π6.1: Έκθεση ενεργειών συντονισμού ερευνητικού προγράμματος

Π6.2: Έκθεση διάχυσης αποτελεσμάτων υλοποίησης Δράσεων 1-5

Π6.3: Έκθεση αξιολόγησης